?

Marka Nedir?

Marka; bir işletmenin mal ve hizmetlerinin ,diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil sözcükler ,sayılar, harfler , şekiller , renkler içeren baskı yoluyla çoğaltılabilen işaretlerdir.

?

Türkiye'de marka tescilinde yetkili kurum hangisidir ve bu işlemleri kimler yapabilir?

Bu konuda yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü'dür. Bu işlemler , tpe 'ye bağlı imza yetkili vekiller aracılığıyla yapılabilmektedir. Marka sahipleri de başvurularını kendileri gerçekleştirebilir ancak hukuki bir süreç olması dolayısıyla konuya hakim kişiler tarafından takibi gerekmektedir.

?

Marka olarak tescil edilemeyecek işaretler nelerdir?

Daha önce aynı türde başvurusu yapılmış veya tescil edilmiş mal veya hizmetle ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar Mal veya hizmetin ,niteliği ,kalitesi konusunda yanıltıcı markalar Ticari alanda herkes tarafından kullanılan cins, çeşit, vasıf, amaç ,değer,coğrafi kaynak belirten markalar Belirli meslek grubuna mensup üyeleri ayırt etmeye yarayan işaret ve adları içeren markalar Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar Sahibi tarafından izin verilmeyen tanınmış markalar Yetkili mercilerin izin vermediği armalar, amblemler,nişanları içeren markalar Kamu düzenine ve ahlaka aykırı markalar tescil edilemez.

?

Marka tescili neden önemlidir?

Ayrıca marka sayesinde müşteri aldığı mal veya hizmetin kalitesi hakkında fikir sahibi olur; müşteriye güven verir. Sağladığı haklar dolayısıyla da firmalar arası haksız rekabeti önler . Yoğun emek sarf ederek oluşturdukları isim hakkını korumalarını sağlar Marka Tescili tüm limited ve anonim şirketlerde zorunlu hale gelmiştir.

?

Kimler marka müracaatı yapabilir?

Marka müracaatı şahsen ya da marka vekili aracılığıyla yapılabilir.

?

Marka tescil başvurusundan önce yapılması gerekenler nelerdir?

Marka tescil başvurusundan önce başvurusu yapılacak markanın daha önce tescili ya da başvurusunun olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.

?

Marka koruması ne zaman başlar?

Marka koruması başvurunun yapıldığı gün, saat , dakika itibariyle başlar.

?

Türkiye'de marka tescili ne kadar sürede gerçekleşir?

Tescil işlemi 12 ay sürer. İlk 5 ay veri girişi TPE uzmanı tarafından mevcut markalarla ya da başvurularla benzerliği araştırılmaktadır. Herhangi bir benzerlik yoksa 3 ay süreyle resmi markalar bülteninde yayınlanır. Herhangi bir itiraz gelmediyse 2ay içinde tescil için gereken eksik evraklar istenir. 2 ay içinde belgeler tamamlanılırsa marka tescil belgesi hazırlanıp gönderilir.

?

Tescilli markayı kullanmamanın sonucu nedir, hangi hallerde marka iptal edilir?

Tescilli bir marka herhangi bir neden olmaksızın 5 yıl süre ile kullanılmaması ya da kullanımına ara verilmesi halinde iptal edilir.

?

Marka vekili ile çalışmak ne avantaj sağlar?

Başvurusu yapılacak markanın tescil edilip edilemeyeceği konusunda 556 sayılı kanun hükmünde kararname çerçevesinde ilgili maddeler uyarınca araştırması yapılır. Marka tescil süreci boyunca teknik ve hukuksal anlamda işlemlerinizi yürütür. Marka tescil belgeniz geldikten sonra da aylık marka izleme ve takibi gerçekleştirilir ve markanıza benzer başvuru gerçekleştiği taktirde itiraz etmeniz ve dosyasının hazırlanması yönünde size hizmet verir.

?

Marka ne zaman korunmaya başlar ve marka tescil belgesi ne tür haklar sağlar?

Marka koruması başvurunun yapıldığı gün, saat ,dakika itibariyle başlar.Tescilli bir marka kendisiyle benzer olan markaların kullanılmasının yasaklanmasını talep edebilir.

?

Marka başvurusu ile ortaya çıkan hakkın niteliği nedir?

Marka başvuru hakkı, başkasının aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir ismi , işareti , şekili aynı ya da benzer mal veya hizmetler içinde tescil ettirmesine engel olma hakkıdır. Başvuru sahibine mirasla geçebilen, devir edilebilen, haciz, rehin ya da lisans gibi konuları kapsayabilecek bir hak sağlar. Ayrıca marka tescil edilmeden önce başvuru sahibinin talebi üzerine markanın geri çekilebilmesini sağlar.

?

"Müseccel Marka" ne anlama gelir? Ürünler üzerinde yer alan R, TM ve C işaretlerinin anlamları ve özellikleri nedir?

Müseccel Marka tescilli olarak korunan marka anlamına gelmektedir. Markaların yanında bulunan R işareti register olarak okunur ve tescilli anlamına gelmektedir. TM işaretinin açılımı ''trade mark''tır ve ticari marka anlamına gelmektedir. Tescil başvurusu yapılmış daha tescil belgesi almamış markalarda bulunur. C işaretinin açılımı copyright'tır ve telif hakkı anlamında kullanılmaktadır.

?

Tescil edilmiş marka, daha sonra bir başka şahıs ya da firma adına coğrafi işaret tescili olarak alınabilir mi?

Marka tescili yapılan ibare coğrafi işaret olarak alınamaz çünkü ikisinin kullanım alanları farklıdır. Coğrafi işaretler; bir yöreye, bir bölgeye dair coğrafi kaynak gösteren isimler ,ürünlerdir. Örnek vermek gerekirse ; Akdeniz şalgam suyu, Çanakkale domatesi Markalar ise 556 sayılı khk çerçevesinde 7(c) bendi uyarınca genel cins , nitelik belirtmemesi ve 7 (f) bendi uyarınca da coğrafi kaynak göstermemesi gerekmektedir.

?

Tescil öncesi "Marka Araştırması" yapılması ne anlama gelir?

Marka araştırması tescili istenen ibarelerle aynı ya da benzer başvuruların olup olmadığını görmek adına yapılan araştırmadır.

?

Ticari Marka" ve "Hizmet Markası" arasındaki fark nedir?

Ticari marka; bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malların diğer işletmelerin mallarından ayıran markalardır. Hizmet markası ise bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayıran markadır.

?

Marka tescili için ne zaman müracaat edilmelidir?

Marka araştırması yapıldıktan ve istenilen evrakları (vekaletname, varsa logosu, dekontu) tamamlandıktan sonra müracaat edilmelidir.

?

Markada "Fiili Kullanım" ve "Öncelik Hakkı" nedir?

Markada fiili kullanım ; markayı önceden tescil ettiren değil de , fiili olarak markayı başvuran kişiden önceden delillerle kanıtlayabilen kişi markanın gerçek hak sahibi olabilmektedir. Markada öncelik hakkı da ; markayı fiili kullanımdan ötürü ilk kullanan kişi , kanıtlarıyla birlikte kullanımdan doğan öncelik hakkına dayanarak marka tescilini alan kişiye hükümsüzlük davası açarak kendi adına tescilini sağlayabilmesidir.

?

Türkiye'de alınan bir marka tescili tüm dünyada geçerli midir?

Tescili Türkiye'de alınan bir marka Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Başka ülkelerde de tescil isteniyorsa Türkiye deki imza yetkili vekil aracılığıyla o ülkelerin patent ofislerine başvuru yapılması gerekmektedir.

?

Yurtdışında marka tescili nasıl yapılır?

Koruma istenen ülkede başvuru yapılması gerekmektedir. Madrid protokolü'ne taraf ülke olduğumuzdan protokol çerçevesinde yapılan başvuru ile üye ülkelerin tamamı ya da seçilen ülkelerden tescil alınabilir.

?

Topluluk Markası nedir?

Bu sistem, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı için geçerlidir. Bir tek marka başvurusuyla, Topluluk üyesi devletlerde geçerli olan marka tescil belgesi alınmaktadır.

?

Markalarda yurtdışı tescil işlemlerine devlet desteği var mıdır?

yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markaların; Yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin bütün zorunlu giderleri (marka-patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri, vb.) ile Yurtdışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb giderleri, % 50oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları desteklenir. Aynı zamanda yurtdışında birimi bulunan ve yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları olarak desteklenir. * Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir

?

Marka başvuru ve tescil belgeleri üzerindeki tasarruflar ve değişiklikler nelerdir, bunların Enstitüye bildirilmesi zorunlu mudur?

Tescil edilen markadan doğan haklar devredilebilinir; miras bırakılabilinir,rehin edilebilinir. Yapılan devir veraset gibi durumlarda oluşan adres ve unvan değişiklikleri Marka siciline kayıt edilmesi gerekmtedir .Kayıt işlemleri için ayrıca Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yapılmalıdır.

?

Marka İzleme nedir?

Markanız tescil edildikten sonra benzer marka başvurusu olup olmadığını takip etmek ve benzer marka başvurusu olduğu taktirde de itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.

?

Tanınmış marka nasıl olunur?

İki yolla tanınınmış marka olmak mümkündür.dava yoluyla markanın tanınmışlığı tespit edilmesinin istenmesi şeklinde yahut Türk Patent Enstitüsü'ne tanınmış marka tespitine yönelik başvuru yapılarak olabilir

?

Tanınmış marka olabilmek için neler gereklidir? Şartları nelerdir?

1. Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi),
2. Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurt içi ve yurt dışı tesciller nelerdir?)
3. Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir?
4. Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye'deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafi alan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.)
5. Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.)
6. Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında , verilmiş mahkeme kararları, halen devam etmekte olan marka, haksız rekabet davaları, İtiraz sayıları vb.)
7. Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir?
8. Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları.
9. Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, karı, yurt çapında ve yurt dışında sahip olduğu dağıtım kanalları: şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hakimiyeti vs.),
10. Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu?
11. Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb. kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı?
12. Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları (marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir'?
13. Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir?
14. Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (örnek:sadece "gazozlar" için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları içine alan bir tescil.)
15. Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır?
16. Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari alan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu?
17. Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek:araba markası ile ciklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi?
18. Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge.

?

Başvuru hangi durumlarda reddedilebilir?

Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yapıldıktan sonra Uzmanlar tarafından incelemeye alınacaktır.İnceleme sonucunda gerekli şartların hepsinin sağlanmış olması gerekmese de çoğunluğun sağlanmaması durumunda başvuru reddedilecektir.

?

Tanınmış marka ve meşhur marka arasındaki fark nedir?

Tanınmış marka hukuki bir terimdir. Tpe bünyesinde özel korunan markalar olarak tescili bulunmaktadır. Meşhur marka terimi ise halk arasında onun tanınmışlığını belirtmek için kullanılır.

?

Tanınmış olma sahibine ne avantaj sağlayabilir?

Tanınmış marka olunduğunda başka hiçbir firma aynı ya da benzer şekilde başvuru yapamaz.Bunun için marka sahibinin benzer marka başvurularına itiraz etmesine gerek kalmaz.TPE uzmanları başvurularda yaptıkları incelemelerde tanınmış marka benzerliğinden ötürü başvuruları reddeder.

?

Tanınmışlık hakkı kazanmak için ne yapmam gerekir?

Tanınmışlığnı kanıtlaması gerekmektedir. Mesela basında markayla ilgili çıkan haberlerin,yapılan reklamların derlenmesi ,yurtdışı tescillerinin ve cirolarının ortsya konulması gibi .Bu gibi belgeler toplandıktan sonra dilekçe ile Türk Patent Enstitüsü'ne başvurulur.Uzmanlar Markayı tanınmış marka statüsünde görürlerse ilan edicektir aksi durumda reddedilecektir.

?

Nereye müracaat yapmalıyım?

Söz konusu başvuru Türk Patent Enstitüsünde Markalar Dairesi Başkanlığına yapılmaktadır.

?

Tanınmış marka başvuruları için bilirkişiden bir görüş alınır mı?

Türk Patent Enstitüsü tanınmış marka başvuruları için herhangi bir bilirkişiden görüş almamaktadır.Bünyesindeki Uzmanların incelemesi sonucunda markanın tanınmışlığına kendisi karar vermektedir.

?

Tanınmış marka ile 45 sınıfta koruma alınan marka tescili arasındaki fark?

45 sınıfta alınan marka tescili o markanın tanınmış bir marka olduğunu göstermez. Çünkü 45 sınıflı marka tescili Türk Patent Enstitüsü'ne yatırılan harçlar ve talep neticesinde sağlanır. Fakat Tanınmış marka uzun bir çalışmanın ürünüdür.

?

Önceki yıllarda tanınmış marka statüsünü kazanmış markaların hukuki durumu nedir?

Tpe bünyesinde korunmaya devam etmektedir.

Canlı Destek